Discrepancy between the default and financial distress measured by bankruptcy models

Tatiana Skerlikova, Lucie Rudolfová

AbstractKeywords


financial distress, bankruptcy models and insolvency law, commencement of insolvency proceeding, insolvency petition

References


ALTMAN, E. I. (July, 2000). Predicting Financial Distress of Companies. Retrieved on September 4th, 2009 from http://pages.stern.nyu.edu/~ealtman/Zscores.pdf: 15–22.

Altman, E. (2002). Bankruptcy, Credit Risk and High Yield 'Junk' Bonds: A Compendium of Writings. Oxford, England a Malden, Massachusetts: Blackwell Publishing. ISBN 0-631-22563-3.

Adler, B., Capkun, V., & Weiss, L. (2006). Destruction of Value in the New Era of Chapter 11. [on-line], New York, New York University, c2006, [cit. 20. 1. 2012], http://archive.nyu.edu/bitstream/2451/26005/2/06-032.pdf.

Blazy, R., & Nigam N. (2011). Building Legal Indexes to Explain Recovery Rates: An Analysis of the French and UK Bankruptcy Codes. [on-line], Strasbourg, Université de Strasbourg, Laboratoire de Recherche en Gestion et Economie Working papers 2011-02,

c2010, [cit. 20. 1. 2012], http://ifs.u-strasbg.fr/large/publications/2011/2011-02.pdf.

Bobek, M., (2012). Účetní rezervy podle ČÚS a IAS/IFRS včetně empirické studie vykazování. Český finanční a účetní časopis, 7(2) 66–92. ISSN 1802-2200.

Davydenko, S., & Franks J. (2008). Do Bankruptcy Codes Matter? A Study of Defaults in

France, Germany, and the U. K. Journal of Finance, 2006, Vol. 63, No. 2, pp. 565-608.

Davydenko, S. A. (2012). When Do Firms Default? A Study of the Default Boundary (November 2012). EFA Moscow Meetings Paper; AFA San Francisco Meetings Paper; WFA

Didenko, K., Meziels, J., & Voronova, I. (2012). Assessment of enterpprises insolvency: Challenges and opportunities ISSN 1822-6515 (CD-ROM) In. Economics and Management: 2012. pp.69-76, No. 1, Vol. 17, ISSN 2029-9338 Available at https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ecoman.ktu.lt%2Findex.php%2FEkv%2Farticle%2Fdownload%2F2253%2F1735&ei=t7KwUsmxO8PjywPShoDIDA&usg=AFQjCNFoR28mjm9OCBGGc6Jls599lztlBg&sig2=kYpyGUj_gg2Wim4Q3QiFeQ&bvm=bv.58187178,d.bGQ.

Faber, N. (2012) Commencement of insolvency proceedings. New York: Oxford University Press cxxv, 826. ISBN 01-996-4422-5.

Hrdý, M., & Šimek, B., (2012). Valuation of the Company in Financial Distress. Časopis E+M Ekonomie a Management, 15(4), pp. 121-133.

John, T.A., (1993): Accounting Measures of Corporate Liquidity, Leverage, and Costs of Financial Distress, The Journal of Financial Management (Autumn), 91-100.

Kallberg, J., & Parkinson, K., (1992): Corporate Liquidity: Management and Measurement, Homewood, IL, Irwin, 1992.

Keystone Meetings Paper. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=672343 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.672343.

Kislingerová, E., (2012). Potřebná struktura informací o insolvenčních řízeních. In: KISLINGEROVÁ, E., ŠPIČKA, J. (ed.). Transakční náklady českých ekonomických subjektů v insolvenčním řízení, možnosti jejich snižování a zlepšení statistiky insolvenčních řízení [CD-ROM]. Praha: Oeconomica, pp. 40–46. ISBN 978-80-245-1868-8.

Kislingerová, E., Richter, T., & Smrčka, L., (2013). Insolvenční praxe v České republice: v období 2008–2013. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2013, xv, 143 pp. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-497-1.

Kralicek, P., (1993). Základy finančního hospodaření. Přeložil Josef Spal. Linde, Praha 1993, ISBN 80-85647-11-7.

Kralicek, P., (2013). Unternehmensberatung Prof. Kralicek [online]. [cit. 2013-03-03]. Available at http://www.kralicek.at/index.php?gr=-301.

Kuchina, E., (2013). Modely analýzy a prognózy insolvence českých podniků Praha 2013. Diplomová práce. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky. Vedoucí práce: Roman Hušek, http://isis.vse.cz/zp/128252/podrobnosti

Lodowicks, A. (2007). Riskantes Fremdkapital in der Unternehmensbewertung, Wiesbaden, Deutscher Universitäts-Verlag

Ministry of Justice of The Czech Republic, (2013). The Commercial Register and The Collection of Documents [online]. Prague: Ministry of Justice of The Czech Republic, c2012. Application Version: 2.41.6 [vid. 2013-09-24]. Available at https://or.justice.cz/.

Neumaierová, I., & Neumaier, I., (2005): Index IN05 : Index IN05. In Evropské finanční systémy: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 143-146. Available at http://is.muni.cz/do/1456/sborniky/2005/evropske-financni-systemy-2005.pdf .

Neumaierová, I., & Neumaier, I., (2008). Proč se ujal index IN a nikoli pyramidový systém ukazatelů INFA. Ekonomika a management, 4(2), 10. ISSN 1802-8407/ISSN1802-8943.

Petráž, M., (2013). Využitelnost bankrotních a bonitních modelů při predikci vyhlášení insolvenčního řízení v podmínkách České republiky. Praha 2013. Bakalářská práce Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví. Vedoucí práce: Petr Marek. Available at http://isis.vse.cz/zp/114300/podrobnosti.

Povel P., (1999). Optimal soft or tough bankruptcy procedures. Journal of Law, Economics and Organization, 15(13), 659-684.

Schönfeld, J., & Smrčka, L. (2012a). Důvody diskvalifikace sanačního principu v insolvenčním řízení. In: KISLINGEROVÁ, E., ŠPIČKA, J. (ed.). Transakční náklady českých ekonomických subjektů v insolvenčním řízení, možnosti jejich snižování a zlepšení statistiky insolvenčních řízení [CD-ROM]. Praha: Oeconomica, 2012, pp. 64–75. ISBN 978-80-245-1868-8.

Schönfeld, J., & Smrčka, L. (2012b). Kritika statistických údajů o podnikových insolvencích v podmínkách České republiky. In: KISLINGEROVÁ, E., ŠPIČKA, J. (ed.). Faktory prosperity podniků v lokálním a globálním prostředí [CD-ROM]. Praha : Oeconomica, pp. 318–330. ISBN 978-80-245-1893-0.

Schönfeld, J., Smrčka, L., & Malý, T., (2013). Insolvenční řízení v České republice: skutečný výnos věřitelů je velmi nízký. In: KISLINGEROVÁ, E., ŠPIČKA, J. (ed.). Sborník z mezinárodní vědecké konference Insolvence 2013-konec jedné etapy, začátek další? Praha : Nakladatelství Oeconomica, pp. 89–102. ISBN 978-80-245-1927-2.

Smrčka, L. (2012). Chances of the business recovery principle in modern insolvency law. Bukurešť 13.06.2012 – 14.06.2012. In: Proceedings of the 7th International Conference ACCOUNTING AND MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (AMIS 2012). Bukurešť : EDITURA ASE, 2012, pp. 289–300. ISSN 2247-6245.

Shobhana, V.K., & Deepa, N. (2012). Corporate Financial Distress – and empirical study, International journal of research in commerce and management, 3 (1), 62 - 65.

Škerlíková, T. (2012). Poznatky ze studia literatury zabývající se vlivem právní úpravy na zahájení insolvenčního řízení. Český finanční a účetní časopis, 7 (4), 120–131. ISSN 1802-2200.

Soliditet (2013). Database Albertina. [electronic source]. Praha, Soliditet, c2013. Elektronická databáze.

ZÁKON č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), In:Sbírka zákonů. 27. 9. 2013, částka 112, 3257-3282. ISSN 1211-1244. http://www.epravo.cz/_dataPublic/sbirky/2013/sb0112-2013.pdf .

The World Bank, (2013). International Finance Corporation (2013) Doing Business 2012, Available at http://www.doingbusiness.org/custom-query


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

The IEECA Press

ISSN 2328-8272 (print)   ISSN 2328-8280 (online)